Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

"Barris al dia" "Barris al dia"

  • Espanya
  • Ajuntament de Rubí

ObjectiusDescripció

L’Ajuntament de Rubí, dins el pressupost 2013 va aprovar una partida
econòmica per tal de poder fer front a actuacions extraordinàries per lluitar
contra la crisi.

La crisi també està afectant molt al consistori, que ha vist molt reduïda la seva
capacitat d’actuació (també se’ns retallen les subvencions i les vies
d’ingressos) i tot plegat, repercuteix en la capacitat que té l’Ajuntament per
posar en marxa nous projectes.

Malgrat això, i gràcies als esforços de contenció de la despesa i d’increment de
l’eficàcia de les actuacions que s’han posat en marxa en els darrers exercicis,
s’ha aconseguit disposar d’uns recursos extraordinaris per poder dedicar a
mesures de lluita contra la crisi.

L’any 2012 ja vam poder dedicar una partida del pressupost a mesures de
lluita contra la crisi. L’any 2013 s’ha pogut ampliar la partida i també les
actuacions a portar a terme.

Quan parlem de mesures per lluitar contra la crisi, ens referim a més d’una
vintena d’actuacions que tenen els següents objectius:

- Reactivar l’economia local,
- Millorar la cohesió Social o
- Mantenir la qualitat de l’espai públic

Sota el nom del projecte “Barris al Dia” es pretenia donar compliment a un dels
objectius marcats en el Pla de Mesures Extraordinàries 2013. Concretament
l’objectiu sobre el manteniment de la qualitat de l’espai públic.

El mateix document pressupostava l’acció en 400.000 euros alhora que situava
a les “persones en situació de necessitat d’aquest suport” com a col·lectiu al
que s’adreça aquesta acció. Aquest col·lectiu en realitat feia referència a tota la
ciutadania, que és qui gaudeix de l’espai públic

A nivell polític es va establir la necessitat de destinar aquesta inversió a partir
d’un procés participatiu i aquest procés participatiu va ser el punt de partida
del projecte a partir del qual es va dissenyar tota la metodologia.