Menu

Reglament Municipal de participació ciutadana de La Vall d'en Bas

Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Descripció

El ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas del mes d’octubre del 2017 va Aprovar Inicialment el Reglament de Participació Ciutadana del municipi, que ha de definir el model de polítiques participatives a desplegar. Posteriorment, el 23 de novembre, en una sessió de presentació i treball amb els veïns i veïnes de la Vall, es van debatre els mecanismes i processos de participació que s’haurien de desenvolupar. Al no haver-se presentat reclamacions i/o al.legacions durant el termini de trenta dies d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de data 31 de d’octubre de 2017.

 

Reglament